Viru Keskus Logo

Kinkekaardi kasutamise tingimused

 1. Sissejuhatus
  1. Vastavalt käesolevatele Viru Keskuse kinkekaardi tingimustele (edaspidi Tingimused) kas e-poest või infopunktist ostetud Viru Keskuse kinkekaart (edaspidi Kinkekaart) on individuaalse numbriga maksevahend, mille väljastab Viru Keskus AS (registrikood 10932986, aadress Viru Väljak 4, 10111 Tallinn; edaspidi Viru Keskus või Väljastaja) ja mida Kasutaja saab kasutada Kaupmehelt ostetavate kaupade ja teenuste eest tasumiseks Nimiväärtuse ulatuses. Tingimused reguleerivad Kinkekaartide väljastamise, ringluse ja kasutamisega seotud tingimusi. Viru Keskuses on kasutusel järgmised Kinkekaardid“:
   1. enne 01.01.2011 väljastatud Kinkekaardid Eesti kroonides väljendatud nominaalse väärtusega 200 (kakssada), 500 (viissada) ja 1000 (tuhat) Eesti krooni, kusjuures Eesti kroonides väljastatud Kinkekaartide väärtus arvestatakse vastavalt Eesti Panga ametlikule Eesti krooni ja Euro suhtele Eurole ülemineku päeval s.o 01.01.2011 (1 EUR = 15,6466 EEK);
   2. ajavahemikus 01.01.2011 kuni 14.05.2024 väljastatud Kinkekaardid nominaalse väärtusega 10 (kümme), 20 (kakskümmend) ja 50 (viiskümmend) eurot ning
   3. alates 15.05.2024 väljastatud elektroonilised Kinkekaardid nominaalse väärtusega vahemikus 20-500 (kakskümmend kuni viissada) eurot.
  2. Punktides ‎1.1.1 ja ‎1.1.2 nimetatud Kinkekaardid on edaspidi nimetatud ka kui „Paberkinkekaardid“ ja punktis ‎1.1.3 nimetatud Kinkekaardid ka kui „Elektroonilised Kinkekaardid“.
  3. Suure algustähega mõisteid kasutatakse Tingimustes neile järgnevalt antud tähenduses:

   Aegumiskuupäev märgib Kinkekaardil näidatud viimast päeva (kaasa arvatud), mil Kinkekaarti võib Kaupmehe juures Ostu eest maksmiseks kasutada, seejuures Elektrooniliste Kinkekaartide Aegumiskuupäev saabub 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul alates selle väljastamiskuupäevast,  Tähtajatuna väljastatud Paberkinkekaardid loetakse alates 15.05.2024  tähtajaliseks – kõik Paberkinkekaardid loetakse kehtetuks alates 01.06.2025.

   Kasutaja on isik, kelle valduses on Kinkekaart ja kes kasutab seda Ostu eest tasumiseks.

   Kaupmees on Viru Keskuses tegutsev kaupu või teenuseid pakkuv isik, sh Kaubamaja AS (Kinkekaart kehtib Ilumaailmas, Naistemaailmas ja Toidumaailmas).

   Klient on Kinkekaardi ostnud isik.

   Nimiväärtus on Kinkekaardile märgitud rahasumma, mille Klient maksab Väljastajale või tema poolt volitatud Kinkekaartide edasimüüjale Kinkekaardi eest.

   Ost on kaupade või teenuste ostmine Kaupmehelt, tasudes osaliselt või täielikult Kinkekaardiga.

   Saldo on Kinkekaardil olev osa Nimiväärtusest, mida ei ole veel Ostude eest tasumiseks kasutatud. Elektroonilise Kinkekaardi Saldo suurust saab Kasutaja kontrollida Viru Keskuse infoletis või Viru Keskuse kliendirakenduses.

   Seade on elektrooniline makseseade, nagu makseterminal, integreeritud kassa või muu seade, mida Kaupmees kasutab Elektroonilise Kinkekaardi magnetribalt andmete lugemiseks ja Ostu autoriseerimiseks.

   Süsteem on Kinkekaartide andmebaas, millesse sisestatakse andmed Elektrooniliste Kinkekaartide väljastamise, Saldode ja Elektrooniliste Kinkekaartidega tehtavate tehingute kohta ning tarkvara, mis kontrollib Elektrooniliste Kinkekaartide kehtivust ning Saldot, kinnitab Ostude autoriseerimise vastavalt Tingimustele ja teostab muid funktsioone vastavalt sisestatud parameetritele.

   Teenuste hinnakiri on Väljastaja poolt kinnitatud Elektroonilise Kinkekaardiga seotud teenustele kehtivad tasud. Teenuste hinnakiri on Tingimuste lahutamatu osa ning see on lisatud Tingimustele
 2. Kinkekaardi Nimiväärtus
  1. Väljastaja müüb Kinkekaarte Nimiväärtusega vahemikus 20-500 EUR. Täpse Nimiväärtuse võib Klient nimetatud vahemikus vabalt valida, arvestades Nimiväärtuse sammu 5 EUR (nt 25 EUR, 30 EUR, 35 EUR jne). Alates 15.05.2024 väljastatakse vaid Elektroonilisi Kinkekaarte.
  2. Soovitud Nimiväärtuse määrab Klient Kinkekaardi ostmisel või tellimisel. Nimiväärtus on märgitud Kinkekaardile. Kinkekaardile ei ole võimalik peale Kinkekaardi ostu raha juurde laadida.
 3. Kinkekaardi soetamine
  1. Väljastaja müüb Kinkekaarte Viru Keskuse infopunktis ja Viru Keskuse kodulehel olevas e-poes https://virukeskus.com/kinkekaart/.
  2. Kinkekaardi soetamiseks määrab Klient e-poes või Viru Keskuse infopunktis küsitud andmed, sh Kinkekaartide arvu, Nimiväärtuse(d), kujunduse ja muu küsitud teabe (sh e-poest tellimisel makse teostamiseks vajalikud andmed, e-posti aadress tellimusega seotud info edastamiseks ning telefoninumber, kui Klient soovib tellimuse täitmise kinnitust ka telefoni teel) ning tasub Väljastajale või vastavale Väljastaja poolt volitatud edasimüüjale Kinkekaardi Nimiväärtusele vastava summa iga soetatud Kinkekaardi kohta.
  3. Uue Kinkekaardi Nimiväärtust ei saa katta olemasoleva Kinkekaardi Saldost. Väljastaja või tema poolt volitatud edasimüüja väljastab Kinkekaardi Kliendile, kui on saanud makse Nimiväärtuse eest sularahas või kinnituse maksekaardi väljastanud pangalt. Enne Kinkekaardi Kliendile väljastamist trükitakse Kinkekaardile Nimiväärtus. Väljastaja või tema poolt volitatud edasimüüja väljastab Kliendile Nimiväärtuse maksmist kinnitava tšeki/arve, sh Nimiväärtuse summa ja muu õigusaktides nõutud teabe.
  4. Kinkekaardi saamisel infopunktis peab Klient kohe kontrollima, kas Kinkekaardi Nimiväärtus, summa Kliendile väljastatud tšekil/arvel ja Kliendi poolt makstud summa on kattuvad. Lahknevusest peab Klient kohe teavitama infopunkti klienditeenindajat. Saldot saab kontrollida Viru Keskuse kliendirakenduses ja infopunktis. Kliendile väljastatud Kinkekaardi Nimiväärtust muuta ei saa.
  5. Kinkekaardi tellimisel e-poes teeb Klient makse vastavalt e-poes kuvatud juhistele Montonio makselingi kaudu. Montonio makselahenduse teenusepakkuja on Montonio Finance UAB  (registrikood 305205122). Enne makse tegemist veendub Klient alati makselahenduses kuvatud info õigsuses. Kliendi poolt esitatud tellimus Kinkekaardile muutub Kliendi jaoks siduvaks, kui Kinkekaardi eest on tasutud. Väljastaja koostab tellimuse põhjal Kliendile tellimuse kinnituse/arve, mis sisaldab tellimuse numbrit, ja saadab selle Kliendi poolt esitatud e-posti aadressile.
  6. Tellimuse numbri kättesaamise ja väärkasutamise  eest (sh tellimuse numbri sattumise eest selleks õigustamata isikute valdusesse) vastutab tellimuse teinud Klient. Tellimuse numbri teavitus loetakse Kliendi poolt kätte saaduks alates selle edastamisest Kliendi poolt tellimuse tegemisel avaldatud e-posti aadressile.
  7. E-poe vahendusel tehtud Kinkekaartide tellimused täidetakse hiljemalt 1 tööpäeva jooksul esitatud arve tasumisest – kui Kinkekaart on valmis infopunktist väljastamiseks, saab Klient tema poolt valitud viisil (e-posti või telefoni teel) vastava teate. Tellitud Kinkekaardi saab kätte Viru Keskuse infopunktist lahtiolekuaegadel, mis on leitavad https://virukeskus.com/.
  8. Kinkekaart väljastatakse tellimuse numbri alusel ning väljastamisel ei kontrollita tellimuse numbri esitanud isiku isikusamasust ega õigust Kinkekaardi väljastamisele.
  9. Kinkekaardi ostmisel võib Klient valida välja ja osta Teenuste hinnakirjas märgitud hinnaga Väljastaja poolt pakutava pakendi (ümbris, karp vms).
  10. Väljastaja ei vastuta Kinkekaardi kolmanda isiku kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest ning Kinkekaardi õigustamatust kasutamisest tulenevaid summasid Kliendile ega Kasutajale ei hüvitata.
  11. Tarbijast Kliendil on õigus Kinkekaardi soetamise tehingust taganeda 14-ne päeva jooksul alates Kinkekaardi kättesaamisest. Tehingust taganemiseks peab Klient esitama e-posti teel või infopunktis kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ühemõttelise taganemisavalduse või kasutama selleks taganemisavalduse tüüpvormi . Eeldusel, et Kinkekaart, mille soetamise tehingust on Klient taganenud, on Väljastajale tagastatud, tagastatakse tehingust taganemise korral Kinkekaardi soetamisel Kliendi poolt tasutud summad Kliendile 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti tehakse tagasimakse sama makseviisi kaudu, mida kasutas Klient ostu sooritamiseks. Kui Klient on Kinkekaarti taganemise tähtaja jooksul kasutanud, siis taganemisõigus puudub.
  12. Skaneerides Viru Keskuse kliendirakenduses Kinkekaardi QR koodi või sisestades rakendusse Kinkekaardi numbri ja kehtivusaja, saab Kasutaja siduda Kinkekaardi Viru Keskuse kliendirakenduses registreeritud konkreetse kliendikontoga. Kinkekaardi sidumisel kliendikontoga kuvatakse vastaval kliendikontol sellega seotud Kinkekaardi saldo ja tehtud tehingute üldandmed (tehingu kogusumma ja Kaupmehe nimi). Iga Kinkekaardi saab siduda kliendikontoga üksnes ühel korral (ühe kliendikontoga) ning kliendikonto kasutajal on keelatud siduda oma kliendikontoga Kinkekaarti, mille Kasutajaks ta ei ole. Kui Kliendikaart seotakse kliendikontoga, eeldatakse, et vastava kliendikonto registreeritud kasutaja on sellega seotud Kinkekaardi Kasutajaks ning kui selline Kinkekaart antakse kasutamiseks kolmandale isikule, vastutab selle Kinkekaardi kasutamisest tulenevate mistahes tagajärgede (sh Kinkekaardiga tehtud tehingute andmete väärkasutuse) eest vastava kliendikonto registreeritud kasutaja.
 4. Ostmine Kinkekaardiga
  1. Iga isik, kelle valduses on Kinkekaart, võib seda Ostude tegemiseks kasutada ning Kaupmehed ei ole kohustatud kontrollima, kas Kasutajal on õiguslik alus Kinkekaarti kasutada.
  2. Kinkekaarte saab kasutada Ostude eest tasumiseks Viru Keskuses tegutsevate Kaupmeeste juures
  3. Enne Aegumiskuupäeva võib Kasutaja Kinkekaarti kasutada piiramatu arvu Ostude sooritamiseks ühe või mitme Kaupmehe juures Nimiväärtuse ulatuses ning vastavalt Kinkekaardi Saldole.
  4. Enne Ostu sooritamist teatab Klient Kaupmehele summa, mille soovib Kinkekaardi Saldo arvel tasuda.
  5. Kaupmehel ei ole õigust keelduda Kinkekaardi aktsepteerimisest maksevahendina, välja arvatud järgmistel juhtudel:
   1. Kaupmehe Seade on rikkis (üksnes Elektroonilise Kinkekaardi puhul);
   2. Kinkekaart on vastavalt Tingimustele kehtetu;
   3. Kasutaja soovib Kinkekaardiga tasuda Ostu eest, mille puhul Väljastaja on eelnevalt enda algatusel või vastava Kaupmehega kokkuleppel määratlenud, et vastava Ostu või Ostu liigi eest  Kinkekaardiga tasuda ei saa;
   4. Kasutaja soovib Kinkekaardiga teha kahtlast tehingut või tehinguid, milleks loetakse järgmiseid juhtumeid: (i) ühe Ostu sooritamiseks kasutatakse ebaharilikult palju Kinkekaarte (üle 10 (kümne)); (ii) Kinkekaartide Nimiväärtuse kogusumma on üle 2000 EUR; või (iii) Kinkekaartide numbrid on järjestikused või sarnased – sellistel juhtudel on Kaupmehel õigus pöörduda enne Kinkekaardi aktsepteerimist täiendava kinnituse saamiseks Väljastaja poole.
  6. Kasutaja peab Kaupmehele Kinkekaardi esitama enne Ostu eest tasumist. Paberkinkekaardi puhul kontrollib Kaupmees visuaalselt Kinkekaardi ehtsust ning vastavust originaalnäidisele. Elektrooniliselt Kinkekaardilt loetakse Ostu eest tasumiseks magnetribalt andmed ning Ost autoriseeritakse Kaupmehe Seadmega Kasutaja juuresolekul. Ostu autoriseerimisel vähendab Süsteem Kinkekaardi Saldot summa võrra, mis on võrdne Seadme poolt tekitatud Ostu autoriseerimispalve summaga. Kui Saldo ei ole Ostu autoriseerimispalve summa täielikuks katmiseks piisav, lükatakse Ostu autoriseerimine tagasi.
  7. Kinkekaarti ei saa kasutada Kaupmehelt sularaha saamiseks. Saldot ei saa kasutada uue Kinkekaardi ostmiseks.
  8. Kaupmees väljastab (Seadmest Elektroonilise Kinkekaardiga tehtud tehingu puhul) Kasutajale tehingut või selle tagasilükkamist kinnitava väljatrüki (tšeki). Elektroonilise Kinkekaardiga tehtud tehingu puhul on sellel märgitud Kaupmehe andmed ja kasutatud Kinkekaardi viimased neli numbrit, tehtud Ostu kirjeldus ja Elektroonilise Kinkekaardiga tasutud väärtus, tingimusel, et Kaupmehe poolt kasutatav Seade sellist funktsiooni võimaldab, ning kassaregistri tšeki. Kui Kaupmees ei saa Tingimustele vastavat tšekki koostada, peab ta tehingu kohta koostama kirjaliku avalduse, mille allkirjastavad Kasutaja ja Kaupmees.
  9. Kasutaja kohustub kassa juures kontrollima Kaupmehe või Seadme poolt väljastatud tšeki ja kassaregistri tšeki andmeid ning teavitama koheselt Kaupmehe esindajat vigadest.
 5. Ostu tühistamine ja tehingust taganemine
  1. Ostu autoriseerimisel saab Ostutehingu tühistada vaid siis, kui Kaupmees on sellega nõus vastavalt tehingueeskirjale või kui Seadmest väljastatud ja Kasutajale antud tšekil olevad andmed ei vasta Kasutaja poolt läbi viidud tehingule või Kasutajale väljastatud kassatšekile.
  2. Ostud, mille eest on osaliselt või täielikult Kinkekaardiga tasutud, võib tühistada või nendest taganeda seaduses sätestatud juhtudel ja viisil vastavalt Kaupmehe poolt määratletud protsessile.
 6. Kehtetud kinkekaardid
  1. Kehtetuks loetakse Kinkekaardid, millel on vähemalt üks järgmistest omadustest:
   1. Aegumiskuupäev on saabunud;
   2. Saldo on 0,00 EUR;
   3. kaart on rikutud (vastavalt punktile ‎7.2 on rikutud Kinkekaart asendatav seal toodud tingimustel);
   4. kaart on võltsitud või võltsingu tunnustega.
    Kehtetud Kinkekaardid võib tagastada Viru Keskuse infopunkti.
  2. Muuhulgas, kuid mitte ainult, loetakse Kinkekaart võltsituks järgnevatel juhtudel:
   1. Kinkekaardi Saldo ületab kaardil märgitud Nimiväärtuse summat;
   2. Kinkekaart ei vasta Väljastaja koostatud Kinkekaardi näidisele;
   3. Kinkekaart ei ole Süsteemis registreeritud (üksnes Elektroonilise Kinkekaardi puhul);
   4. Kinkekaardil on mistahes muid võltsimise tunnuseid.
    Võltsitud Kinkekaardi Kasutaja kaotab võltsingu tuvastamise hetkest kõik Kasutaja õigused.
 7. Kinkekaardi asendamine
  1. Kinkekaardi säilimise eest kasutamiskõlblikuna vastutab Kasutaja.
  2. Kinkekaardi, mida on mehaaniliselt rikutud ja mida ei saa Ostu eest tasumiseks kasutada, saab asendada uue Kinkekaardiga tingimusel, et kaardi number tervikuna (Paberkinkekaardi puhul) või magnetriba (Elektroonilise Kinkekaardi puhul) on loetav. Rikutud Kinkekaardi asendamist võib Väljastajalt paluda enne rikutud Kinkekaardi Aegumiskuupäeva, pöördudes selleks Viru Keskuse infopunkti.
  3. Kinkekaardi asendamisel väljastatakse Kasutajale uus Kinkekaart, mille Aegumiskuupäev ning Saldo on sama, mis asendataval kaardil.
  4. Kui Kinkekaardi number ega magnetriba ei ole täielikult loetav, ei asendata Kinkekaarti uuega.
 8. Kaebused
  1. Kinkekaardiga seotud Kaebused saab esitada Väljastajale e-posti teel aadressil  info@virukeskus.com või Viru Keskuse infopunktis kohapeal, märkides ära kaebuse esitaja nime, Kinkekaardi numbri, Kinkekaardiga tehtud tehingud, mille kohta kaebus esitatakse, kaebuse põhjendused ja kaebuse esitaja nõude. Seejuures võib Väljastaja küsida kaebuse esitajalt täiendavaid andmeid (sh isikuandmeid), kui see on kaebuse lahendamiseks vajalik.
  2. Kõik kaebused Kinkekaardi ja sellega tehtud tehingute kohta peab Väljastajale esitama mõistliku aja jooksul pärast vaidlustatavate tehingute toimumist.
  3. Väljastaja vaatab esitatud kaebused üle 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist ning saadab Kasutajale kirjaliku vastuse.
 9. Intellektuaalne omand ja isikuandmete kaitse
  1. Väljastaja  ja Väljastaja lepingupartnerid ning nendega seotud üksused omavad Kinkekaardi disaini autoriõigust ja õigust kasutada Kinkekaardil märgitud kaubamärke, logosid ja muid eristavaid märke. Kinkekaardi edastamine Kliendile ja Kasutajatele ei anna Kliendile ega Kasutajale õigust Kinkekaarti osaliselt või täielikult reprodutseerida ega kasutada Kinkekaardil toodud kaubamärke, logosid või muid eristavaid märke.
  2. Kinkekaardi soetamise ja kasutamisega seotud isikuandmete töötlemist kajastav teave on kättesaadav Viru Keskuse andmekaitsetingimustes .
 10. Muud tingimused
  1. Igasugune Kinkekaardil või selle magnetribal oleva teabe mehaaniline (füüsiline), elektrooniline või muul moel muutmine on keelatud. Kui tuvastatakse muudatused Kinkekaardil või selle magnetribal olevas teabes, on Väljastajal õigus Kinkekaart kehtetuks tunnistada ja edastada see  õiguskaitseorganitele.
  2. Viru Keskusel on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta. Muudetud Tingimused on kõigile Klientidele ja Kasutajatele kohustuslikud alates nende avaldamisest veebilehel https://virukeskus.com/.
  3. Tingimustele kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kui mõni Tingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
  4. Tingimuste täitmisest tulenevaid lahkarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lahkarvamuste lahendamine läbirääkimiste teel ei ole võimalik, siis lahendatakse vaidlus kohtus. Kui vaidluses on kostjaks oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev füüsiline isik või isik, kes on asunud pärast Kinkekaardi soetamist või kasutamist elama välisriiki või kelle tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, on vaidluste lahendamiseks pädev Harju Maakohus. Tarbijal on vaidluse lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni.
  5. Kui Tingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik eestikeelne versioon.

Teenuste hinnakiri

Teenus Tasu
Kinkekaardi ostmine tasuta
Vahendustasu Kinkekaardiga tehtud ostude eest tasuta
Kliendikaardi saldo kontrollimine (keskuse infoletis ja kliendirakenduses) tasuta
Rikutud Kinkekaardi asendamine tasuta
Kinkekaardi lisamine kliendirakendusse tasuta
Lisateenused
Kinkekaardi pakend (ümbris, karp) Väljastaja määratud hind