Viru Keskus Logo

Isikuandmete kaitse

Käesolev teatis kirjeldab, kuidas Viru Keskus AS (registrikood 10932986, aadress Viru Väljak 4, 10111 Tallinn; edaspidi Viru Keskus või meie) töötleb vastutava töötlejana Viru väljak 4/6, 10111 Tallinn asuva ostu- ja meelelahutuskeskuse Viru Keskus (edaspidi Keskus) tegevuse raames külastajate ja muude isikute isikuandmeid.

Isikuandmete kaitse on meie jaoks väga oluline ning suhtume sellesse täie tõsidusega. Soovime olla isikuandmete töötlemisel usaldusväärseks partneriks ning lähtume isikuandmete töötlemisel asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest ning isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtetest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Videovalve

Lähtudes meie õigustatud huvist ning avalikes huvides oleva ülesande täitmisest, on avaliku turvalisuse ning isikute ja vara kaitseks Keskuses ja selle väliperimeetril videovalve, mida võib reaalajas jälgida meile turvateenust pakkuva ettevõtte turvatöötaja. Videosalvestisi hoitakse kõrgendatud turvalisuse ja piiratud ligipääsuga keskkonnas korrakaitseseaduses sätestatud minimaalse tähtaja jooksul. Videosalvestisi, mis on seotud Keskuses toimunud erijuhtumitega (nt kahjujuhtumid vms) säilitatakse ja töödeldakse juhtumipõhiselt meie, meie lepingupartnerite ja/või Keskuse külastajate õigustatud huvi alusel vastavalt olukorrale. Erijuhtumitega seotud videosalvestisi säilitame maksimaalselt 3 aastat pärast juhtumi menetlemise lõppemist.

Turundus

Oma õigustatud huvi või nõusoleku alusel võime teatud juhtudel töödelda isikuandmeid ka Keskuse populaarsuse ja külastatavuse tõstmise raames oma turundustegevuses. Näiteks võime koguda ja töödelda avaliku elu tegelaste, mõjuisikute või meedia esindajate isikuandmeid (eelkõige nimi ja e-posti aadress, kuid teatud juhtudel ka posti aadress), mis on pärit avalikest allikatest või meie lepingupartneritelt (sh PR agentuurid), meie ürituste kutsete, pressiteadete või muu vajaliku meediasuhtluse teadete edastamiseks. Avalikest allikatest pärit isikuandmeid kasutame üksnes juhul, kui selle avaldamise viisist ja asjaoludest lähtuvalt võime eeldada, et vastav isik soovib Viru Keskusega seotud teateid või kutseid saada. Kui see nii ei ole, palume endale sellest kindlasti teada anda. Töödeldud isikuandmeid säilitame nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

Samuti kogume isikuandmeid meie poolt sotsiaalmeedias korraldatud loosikampaaniate käigus ning meie lepingupartner edastab meile külastajate rahulolu-uuringus osalemisega seotud loosimängu võitja andmeid. Sellistes loosimängudes osalemisel kasutame isikuandmeid üksnes loosimängu korraldamise ja võitja premeerimise eesmärkidest lähtuvalt ning pärast nende eesmärkide saavutamist vastavad isikuandmed kustutatakse.

Viru Keskuse kliendirakendus

Viru Keskus on loonud Keskuse külastajatele kasutamiseks kliendirakenduse (edaspidi Rakendus), mis võimaldab registreeritud klientidel (edaspidi Klient) saada Viru Keskuse eri- ja sooduspakkumisi ning esitada restoranidele tellimusi. Rakenduse kasutamisega seonduvaid Kliendi isikuandmeid (sh ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, suhtluskeele eelistus ning Rakenduse vahendusel tehtud tellimuste andmed) töötleb Viru Keskus Kliendi ja Viru Keskuse vahelise lepingulise suhte alusel (vastavalt Rakenduse kasutustingimustele). Isikuandmeid töödeldakse kliendikonto registreerimiseks ja haldamiseks, tellimuste edastamiseks restoranidele ning tellimuste täitmiseks (sh väljastamiseks Kliendile).

Eraldi nõusoleku alusel töötleb Viru Keskus täiendavalt Kliendi isikuandmeid (sh Kliendi sugu ja sünnikuupäev, kui Klient on need rakendusse sisestanud) Kliendile suunatud eri- ja sooduspakkumiste tegemiseks ning üldise ja personaliseeritud turundusteabe edastamiseks.

Kliendikontoga seotud isikuandmeid säilitatakse Rakenduses kuni kliendikonto sulgemiseni. Kui kliendikonto suletakse varem kui 3 aastat pärast viimase tellimuse täitmist, säilitatakse tellimusega seotud infot siiski 3 aastat alates tellimuse täitmisest.

Lisaks eeltoodud isikuandmetele töödeldakse restoranidele tehtud tellimuste eest tasumisega seotud maksete andmeid. Maksete teostamiseks vajalikke andmeid töötleb Viru Keskuse volitatud töötlejana makselahenduse pakkuja. Makselahenduse pakkuja poolt isikuandmete töötlemise tingimustega on võimalik täpsemalt tutvuda siin: https://tarkpay.com/public/andmekaitsetingimused/. Makselahenduse pakkuja säilitab  makse algatamise teenuse käigus kogutud isikuandmeid isikustatud kujul 1 aasta jooksul teenuse osutamisest.

Isikuandmete töötlemine ärisuhetes

Viru Keskuse ärisuhete raames ja haldamiseks (nt lepingupartnerite  leidmiseks) kogume ja töötleme meiega ärisuhetes olevate juriidiliste isikutega seotud füüsiliste isikute (näiteks esindajate, kontaktisikute, teatud töötajate jne) ja füüsiliste isikute isikuandmeid. Vastav isikuandmete töötlemine võib tugineda lepingulisele alusele (kui vastav leping on sõlmitud või plaanitakse sõlmida vastava füüsilise isiku osalusel), õigusliku kohustuse täitmisele või Viru Keskuse õigustatud huvile.

Säilitame töödeldud isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmeid võib säilitada eelnimetatust pikema aja jooksul, kui pikem säilitamisperiood tuleneb kohalduvast õigusaktist või kui see on vajalik juriidiliste õiguste kehtestamiseks, kasutamiseks või kaitsmiseks.

Muud juhud

Lisaks eelnevale võib Viru Keskus töödelda isikuandmeid täiendavatel eesmärkidel ja õiguslikel alustel, millest teavitatakse isikuid vastavate isikuandmete kogumise juures.

Isikuandmete töötlejad

Kasutame isikuandmete töötlemiseks lepingupartnereid, kes töötlevad  isikuandmeid meie nimel ja volitusel ning üksnes Viru Keskuse poolt määratletud eesmärkidel, ulatuses ja viisil. Samuti on Viru Keskuse juhatuse liikmel ja personalil õigus töödelda isikuandmeid oma tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Lisaks eelnevale võime avaldada kolmandatele isikutele isikuandmeid oma seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks ning vajadusel oma õiguslike huvide ja nõuete kaitsmiseks.

Isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks (täpsemalt siin: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_et), isikuandmete töötlemisega seotud muude soovide või taotluste esitamiseks või Viru Keskuse poolt isikuandmete töötlemise kohta täiendava informatsiooni saamiseks on võimalik pöörduda meie poole e-posti teel aadressil info@virukeskus.com.

Isikuandmete töötlemisega seotud õigused ei ole piiramatud ning teatud juhtudel võivad teiste isikute õigused, Viru Keskuse õigustatud huvid ja/või kohustused piirata õiguste teostamist. Viru Keskus soovib tagada isikuandmete õiguspärase, läbipaistva ja andmesubjekti õigusi austava töötlemise, mistõttu palume kindlasti Viru Keskuse poolt isikuandmete õigusvastase töötlemise kahtlusest või andmesubjekti õiguste rikkumisest meile koheselt teada anda.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

Viru Keskus hoiab ja töötleb isikuandmeid koostöös oma lepingupartneritega digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes keskkondades. Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes meie töötajad ja meie lepingupartnerid, kes vajavad neid andmeid Viru Keskuse poolt määratletud isikuandmete töötlemise eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas teatises sätestatut.  Oleme kehtestanud juhiseid ja reegleid selleks, et tagada isikuandmete töötlemise turvalisus nii läbi korralduslike kui tehniliste meetmete kasutamise. Seejuures hoiame isikuandmete töötlemise turvameetmeid asja- ja ajakohastena ning uuendame ja täiendame neid vastavalt vajadusele.