Viru Keskus Logo

Viru Keskuse kliendi­rakenduse kasutus­tingimused

Kasutustingimuste kohaldamisala

Käesolevad Viru Keskuse kliendirakenduse kasutustingimused (edaspidi Kasutustingimused) reguleerivad Viru Keskus AS-i (registrikood 10932986, aadress Viru Väljak 4, 10111 Tallinn; edaspidi Viru Keskus) ja Viru Keskuse poolt hallatavas ning Apple App Store’is, Google Play Store’is ja veebilehel https://virukeskus.com/ kättesaadava Viru Keskuse kliendirakenduses (edaspidi Rakendus) registreeritud kliendi (edaspidi Klient) vahel Rakenduse kasutamisest tulenevaid õigussuhteid.

Rakenduses registreerumisega kinnitab Klient, et on Kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ning nõustub neid täitma ja järgima ning seeläbi sõlmitakse Kliendi ja Viru Keskuse vahel leping käesolevatel Kasutustingimustel.

Kliendikonto

 • Rakenduse kasutamiseks peab isik registreerima oma nimele kliendikonto (edaspidi „Konto“). Konto võivad enda nimel registreerida üksnes vähemalt 13-aastased füüsilised isikud.
 • Konto registreerimiseks sisestab isik esmalt Rakenduse vastavale lehele oma telefoninumbri. Vastavale telefoninumbrile edastatakse registreerimiskood, mille sisestamisel Rakendusse seotakse loodav Konto telefoninumbri kaudu Rakendusega. Konto registreerimise lõpuleviimiseks sisestab isik Rakendusse oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja suhtluskeele eelistuse ning soovi korral ka sünnikuupäeva ja/või soo.
 • Rakenduse kasutamiseks peab Klient olema oma Kontole sisse logitud. Kontole sisse logimiseks järgib Klient Rakenduses kuvatud juhiseid.
 • Konto on tähtajatu ning Klient võib Konto igal hetkel sulgeda. Konto sulgemisel ei ole Kliendil võimalik enam Rakendust kasutada ning Rakendusest kustutatakse kõik Kontoga seotud informatsioon ja andmed, mida ei ole Viru Keskusel vajalik säilitada õiguslikel või regulatiivsetel eesmärkidel või teatud õiguspärastel ärieesmärkidel, sealhulgas raamatupidamiseks, vaidluste lahendamiseks või pettuste ennetamiseks.
 • Konto on seotud selle registreerimisel kasutatud telefoninumbriga. Telefoninumbrist loobumisel kohustub Klient oma Konto sulgema ning, kui Klient soovib Rakendust edasi kasutada, registreerima uue Konto uue telefoninumbriga.
 • Viru keskusel on õigus koheselt sulgeda Kliendi Konto ja/või peatada ajutiselt Konto kasutamine, kui:
 • Klient rikub või on rikkunud Kasutustingimusi või Kliendi muid kohustusi;
 • Klient kuritarvitab Rakendust või tekitab sellele kahju;
 • Klient käitub Rakenduse kasutamisel pahauskselt, ebaväärikalt, õigusvastaselt või vastuolus ühiskonnas tunnustatud kõlblusnormidega;
 • Viru Keskusel on mõistlik alus arvata, et Klient on Rakenduse kasutamise käigus toime pannud pettuse või muu õigusvastase teo.
 • Kui Rakendust ei ole kasutatud 3 aastat, suletakse Konto automaatselt.

Rakenduse kasutamine

 • Rakenduse vahendusel osutab Viru Keskus Klientidele infoühiskonna teenust, mis seisneb Kliendi võimaluses saada ja kasutada sooduspakkumisi Viru Toidutänava restoranides (edaspidi igaüks üksikult Restoran ja ühiselt Restoranid) ning esitada Restoranidele toidutellimusi ja nende eest tasuda.
 • Viru Keskusel on ilma etteteatamiseta õigus muuta Rakenduse kasutusvõimalusi ja -tingimusi, sealhulgas piirata või lisada Rakenduse kasutamisvõimalusi ning lisada või eemaldada Restorane või muid Viru Keskusega seotud kaubandusettevõtteid.
 • Rakenduse kasutamine on Kliendile tasuta. Rakenduse kaudu Restoranidele esitatud tellimuste eest tasub Klient vastavalt Rakenduses avaldatud Restoranide hinnakirjadele. Rakenduses avaldatud hinnad võivad erineda hindadest Restoranides kohapealt tellides.
 • Soodus- ja eripakkumiste edastamine Rakenduses
 • Viru Keskus edastab Kliendile Rakenduse kaudu Restoranide soodus- ja eripakkumisi, mis võivad olla suunatud üldiselt kõikidele Restoranide külastajatele või eksklusiivselt üksnes Klientidele.
 • Kui Klient on Rakenduses vastava loa andnud, teavitatakse Klienti uutest soodus- ja eripakkumistest Rakenduse kaudu edastatavate tõukesõnumitega.

Tellimuste esitamine

 • Rakenduses on kättesaadavad Restoranide avamisajad, menüüd, hinnakirjad, soodus- ja eripakkumised ning muu Viru Keskuse poolt asjakohaseks peetav info Restoranide ning nende toodete ja teenuste kohta.
 • Rakendus võimaldab Kliendil valida sobiv(ad) Restoran(id), sobiv(ad) toode (tooted) ja nende kogus ning esitada Restorani(de)le Rakenduse kaudu valitud too(de)te ostmiseks tellimus (edaspidi Tellimus). Rakenduse vahendusel esitatud Tellimus jõustub kui Tellimuse eest on tasutud ning Rakenduses kuvatakse Kliendile Restorani poolt antud Tellimuse kinnitus.
 • Tellimuse esitamiseks sisestab Klient Rakenduses nõutud andmed (sh tellitav(ad) toode (tooted), toodete kogus, too(de)te ettevalmistamine kohapeal tarbimiseks või kaasavõtmiseks, soovi korral too(de)te valmimise aeg ja muud võimalikud täpsustused), mis on Viru Keskusele ja Restoranile Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud.
 • Tellimuse jõustumise hetkel loetakse, et Restoran ja Klient on sõlminud müügilepingu (edaspidi Müügileping), mille alusel on Restoranil kohustus valmistada ja anda Kliendile üle Tellimuses sisalduv(ad) toode (tooted) ning Klient on täitnud oma kohustuse Tellimuses sisalduva(te) toote (toodete) eest tasuda. Kui Tellimus sisaldab tooteid mitmest erinevast Restoranist, sõlmitakse iga vastava Restoraniga eraldi Müügileping (üks Tellimus võib hõlmata mitut Müügilepingut).
 • Rakenduses Kliendile kuvatud toote valmimisaeg on indikatiivne ning toote üleandmise aeg võib olla kuvatud valmimisajast mõnevõrra erinev.
 • Tellimuse jõustumiseks tasub Klient Rakenduses märgitud summa, mis moodustub vastavalt Rakenduses avaldatud asjakohas(t)e Restorani(de) hinnakirja(de)le ja Tellimuses sisalduva(te)le too(de)tele. Rakenduses märgitud summa sisaldab käibemaksu ja on lõplik tasumisele kuuluv summa.
 • Rakenduses märgitud summa tasumiseks teeb Klient makse vastavalt Rakenduses kuvatud juhistele TarkPay makselingi kaudu. TarkPay makselahenduse teenusepakkuja on Meieni OÜ (registrikood 12013427). Enne makse tegemist veendub Klient alati makselahenduses kuvatud info õigsuses.
 • Kui Klient on Rakenduses märgitud summa tasunud, siis loetakse, et Klient on Müügilepingust tuleneva maksekohustuse Restorani ees täitnud.
 • Rakenduse vahendusel sõlmitud Müügileping kehtib Kliendi ja Restorani vahel ning Viru Keskus ei ole Müügilepingu pooleks.
 • Kui Kliendil on Restorani poolt pakutavate toodetega, Tellimuses sisalduvate toodetega või Müügilepinguga seonduvaid küsimusi (nt allergeenide või ka muus osas), kohustub Klient ühendust võtma otse Restoraniga, kusjuures Viru Keskus võib, kuid ei ole kohustatud osutama suhtlusel kaasabi. Restoranide asjakohased andmed on Rakenduses avaldatud.
 • Tellimuse ja Müügilepingu sisu olemusest tulenevalt ei ole Kliendil Tellimuse jõustumise järgselt üldjuhul õigust Tellimust ühepoolselt tühistada ega Müügilepingust taganeda. Kui Kliendil siiski on imperatiivsest seadusesättest tulenevalt õigus Müügilepingust taganeda (nt Restorani poolt Müügilepingu olulise rikkumise korral), teeb Klient taganemisavalduse otse Restoranile.

Tellimuse täitmine

 • Kui Tellimuses sisalduv(ad) toode (tooted) on valmis üleandmiseks edastatakse Kliendile Rakenduse kaudu tõukesõnum (kui Klient on seda Rakenduses lubanud) ja/või kuvatakse Rakenduse siseselt info Tellimuse valmimise kohta (Tellimuse kood ja Restorani nimetus). Pärast eelnimetatud teavituse saamist saab Klient Tellimuses sisalduva(d) toote(d) kätte asjakohas(t)est Restorani(de)st kohapealt Tellimuse koodi alusel. Tellimuses sisalduva(te) too(de)te väljastamiseks on Restoranil õigus küsida Kliendilt Tellimuse valmimist kinnitava teate ettenäitamist.
 • Tellimuse valmimise teavituse kättesaamise eest vastutab Tellimuse teinud Klient ning teavitus loetakse kätte saaduks alates selle avaldamisest Rakenduses.
 • Restoran hoiab üleandmiseks valmis olevat (olevaid) toodet (tooteid) 15 minutit alates Tellimuse valmimise teavituse Rakendusse sisestamisest ning selle aja möödumisel on Restoranil õigus too(de)te üleandmisest keelduda.
 • Kui Tellimuses sisaldub alkohol, tubakatoode või muu toode, mille müümine on kohalduva õiguse alusel seotud vanusepiiranguga, peab Klient Restorani nõudmisel isikut tõendava dokumendi alusel oma vanust tõendama. Kui Kliendi vanus ei vasta kohalduvale vanusepiirangule või Klient ei tõenda enda vanust isikut tõendava dokumendi alusel, keeldub Restoran Kliendile Tellimuses sisaldunud vanusepiiranguga seotud toote üleandmisest ning selle toote osas on Restoranil õigus Müügilepingust taganeda.
 • Kliendi poolt tehtud Tellimuse info (sh Restorani poolt koostatud ostutšekk) salvestatakse Kontol Tellimuste ajaloos.

Vastutus

 • Kuigi Viru Keskus teeb kõik selleks, et Rakenduses avaldatud teave oleks õige ja usaldusväärne, ei vastuta Viru Keskus Rakenduses sisalduva ebaõige või eksitava teabe avaldamise ega Rakenduse vahendusel toime pandud või kestvalt toimuva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud tarvitusele meetmeid teabe parandamiseks, õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks.
 • Rakenduses avaldatud Restorane ja nende tooteid puudutav informatsioon on edastatud Viru Keskusele Restoranide poolt ning Viru Keskusel ei ole kohustust kontrollida Restoranide poolt avaldatud informatsiooni õigsust. Viru Keskus ei vastuta Restoranide poolt edastatud sisu ega teabe eest ega sellest tuleneva ega sellega seonduva mistahes kahju eest.
 • Viru Keskus ei anna kinnitusi ega garantiisid seoses Rakenduse kvaliteediga, sealhulgas seoses ilmsete või varjatud puudustega ega sobivusega tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgiks. Samuti ei ole Viru Keskus kohustatud rahuldama Kliendi kaebusi seoses Rakenduse kvaliteediga ega vastuta Rakenduse kasutamisvõimaluste ajutise katkestamise eest.
 • Kuivõrd Viru Keskus ei ole Kliendi ja Restorani vahel sõlmitud Müügilepingu pooleks, ei vastuta Viru Keskus Müügilepingust tulenevate mistahes kohustuste rikkumiste eest (sh tellitud toodete kvaliteedi ega koguse puuduste eest).
 • Viru Keskus vastutab üksnes oma kohustuse tahtliku rikkumisega Kliendile põhjustatud otsese varalise kahju eest. Muu kahju ega saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
 • Kui Klient põhjustab Rakenduse kasutamisel oma mis tahes kohustuse rikkumisega Viru Keskusele kahju, peab Klient kahju täies ulatuses Viru Keskusele esimesel nõudmisel hüvitama.

Intellektuaalne omand

 • Kõik intellektuaalse omandi õigused Rakendusele, sealhulgas Rakenduse ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid ja muud komponendid ning nendega seotud intellektuaalse omandi õigused (mh intellektuaalse omandi õigused kaubamärkidele, logodele, brändidele, tarkvarale, andmebaasidele, uudistele, sõnumitele, tekstidele, graafilisele, muusikalisele jm kujundusele) kuuluvad üksnes ja ainult Viru Keskusele või temale litsentsi andnud kolmandatele isikutele (sh asjakohastele Restoranidele), v.a. kui sellise komponendi juures on viidatud mõne teise isiku õigustele.
 • Kliendil on keelatud ilma Viru Keskuse eelneva kirjaliku nõusolekuta Rakendust või selle mistahes sisu või komponente muuta, reprodutseerida, levitada, töödelda, tõlkida, teha väljavõtteid, edastada, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha üldsusele kättesaadavaks, kopeerida, muuta või luua tuletatud teoseid Rakenduse, selle sisu, komponentide või sellega seotud tehnoloogia põhjal, pöördkodeerida, dekompileerida, lahti võtta või muul viisil Rakenduse või selle tehnoloogia lähtekoodi tuletada, eemaldada või muuta Rakenduses ühtegi intellektuaalsest omandist tulenevate õigustega seotud teavitust või kasutada Rakendust mistahes muul moel, mis väljub Rakenduse eesmärgipärase kasutamise piiridest. Samuti ei ole Kliendil mistahes õigust anda Rakenduse ega selle mistahes sisu või selle komponentide kasutamiseks litsentse või luua nende põhjal uusi intellektuaalse omandi objekte.

Muud tingimused

 • Rakenduse vahendusel Kliendile edastatud teated (välja arvatud Tellimuste valmimise teavitused) loetakse kätte saaduks 24 tunni möödumisel saatmisest.
 • Viru Keskus jätab endale õiguse Kasutustingimusi muuta ja täiendada või kehtestada lisatingimusi. Nimetatud muudatused ning täiendused jõustuvad alates hetkest, kui need on Rakenduses avaldatud ja Klienti on Rakenduse vahendusel ja/või e-posti teel Kasutustingimuste uuendamisest teavitatud. Uuendatud Kasutustingimustega mittenõustumisel kohustub Klient Rakenduse kasutamise lõpetama ja oma Konto sulgema.
 • Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Rakenduse kasutamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
 • Kasutustingimuste täitmisest tulenevaid lahkarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lahkarvamuste lahendamine läbirääkimiste teel ei ole võimalik, siis lahendatakse vaidlus kohtus. Kui Kliendiks on oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev füüsiline isik või isik, kes on asunud pärast Rakenduse kasutama asumist elama välisriiki või kelle tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada, on vaidluste lahendamiseks pädev Harju Maakohus. Tarbijal on vaidluse lahendamiseks õigus pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse Tarbijavaidluste komisjoni.
 • Kui Kasutustingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik eestikeelne versioon.